מדיניות חברת מאיר בתחום הבטיחות, בריאות תעסוקתית ואיכות הסביבה

"מאיר" חברה מכוניות ומשאיות בע"מ מחויבת להתאים את תכונותיה ופעילותיה לעקרונות האיכות, הבטיחות והבריאות בתעסוקה ולהשפעותיו על הסביבה. חברת מאיר מתחייבת לעמוד בדרישות על פי דין-חוקים ותקנות מדינת ישראל באופן שיבטיח השגת כל אלו והגעה לסטנדרטים גבוהים בתחומים אלו. חברת מאיר רואה בניהול הבטיחות והגהות והשמירה על הסביבה דרך חיים. החזון ליצור עבודה בטוחה ובריאה עבור עובדי החברה לקוחותיה ספקיה וכל השוהים במתקניה.

מדיניות הבטיחות מהווה חלק בלתי נפרד מאסטרטגיית חברת מאיר וכוללת את המרכיבים הבאים:

 1. הנהלת חברת מאיר רואה עצמה מחויבת לפעול לשמירה ומילוי קפדני של דרישות החוקים, התקנות, הצווים וכללי המקצוע המתייחסים לבטיחות, לבריאות תעסוקתית ולסביבה, הקיימים ותקפים במדינה, ותנקוט באמצעים הניהוליים העומדים לרשותה כדי לאכוף שמירה על דינים אלו על ידי כל מנהלי החברה ועובדיה בכל הדרגים.
 2. הקפדה על בטיחות הינה תנאי מוקדם לביצוע כל עבודה שהיא בתחומי פעילות החברה.
  כל מנהל/עובד אחראי לבצע ולנהל את משימותיו בצורה בטוחה, תוך העדפה של הבטיחות על פני תפוקות.
 3. ניהול הבטיחות בחברת מאיר מבוסס על ראייה מערכתית כוללת, תוך התאמה לתנאים המיוחדים בכל אחת מהפעילויות, במטרה להבטיח התמודדות יעילה יותר עם נושא זה במחלקות השונות ובמתקני האתר.
 4. חברת מאיר תנקוט בכל האמצעים הניהוליים והטכנולוגיים העומדים לרשותה:
  תקבע יעדים, מדדים וסדרי עדיפויות ותקצה את המשאבים הנדרשים כדי להבטיח סביבת עבודה בטוחה ונקייה ממפגעים, תוך שאיפה לאפס תאונות העבודה ומחלות המקצוע, ולהקטנת חומרתם של אירועי בטיחות המתרחשים למרות כל המאמצים הננקטים למניעת כל אלו, למרות הסיכונים הכרוכים בתהליכי העבודה במתקנים השונים, במטרה למנוע פגיעות באדם.
 5. חברת מאיר תפעל בצורה מתמדת לניהול והקטנת הסיכונים הקיימים בתהליכי וסוגי העבודה לרמה קבילה, תוך חתירה לשיפור מתמיד בפעילות החברה בנושאי הבטיחות והבריאות התעסוקתית, הקפדה על ציוד וחומרים ראויים, נהלי עבודה ושיטות עבודה מתאימים, צוות עובדים מאומן ופיקוח מתאים, קיום תוכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום ולפעילות מתמדת ושיטתית של חקירה והפקת לקחים מאירועי בטיחות ואירועי "כמעט תאונה'.
 6. תקוים פעילות מתמדת ושיטתית של חקירה והפקת לקחים מאירועי בטיחות ואירועי "כמעט תאונה'.
 7. כל דרגי הניהול אחראים ליישום מדיניות הבטיחות בריאות תעסוקתית ואיכות הסביבה.
  כל רמת ניהול אחראית לזו שתחתיה וחייבת הסבר לזו שמעליה.
  כל אחד מהמנהלים אחראי לפיקוח על הבטיחות בתחומו.
 8. מנהלים בכל הרמות ידאגו לניהול הבטיחות בתחומם ולשיתוף העובדים בביצוע הפעילות בנושא הבטיחות, ויוודאו שמידע רלוונטי תקף ועדכני לקיום תנאי בטיחות וסביבה תקינים יועבר באופן שוטף לידיעת העובדים ויועמד לרשותם בכל עת.
 9. על כל עובד מוטלת האחריות לעבוד בצורה בטוחה תוך שימוש בכל אמצעי הבטיחות וההגנה שסופקו לו, לדווח על כל בעיה בטיחותית שנתקל בה ולהימנע מכל פגיעה או שימוש לרעה בכל אמצעי שסופק או הותקן להבטחת בטיחותם ובריאותם.
 10. הצלחת מדיניות הבטיחות בריאות תעסוקתית ואיכות הסביבה נשענת על מחויבות ושיתוף פעולה מלא של כל עובדי החברה ומנהליה.
 11. ההנהלה תקדיש את הזמן, המשאבים והמאמצים הדרושים למימוש אפקטיבי של המדיניות.
 12. יובאו לידיעת העובדים הוראות ונהלי הבטיחות באמצעות קיום הדרכות ופרסומים.
 13. יבוצעו בהתמדה סקרים לזיהוי מפגעים.
 14. שיקולי בטיחות ואיכות הסביבה יילקחו בכלל תהליכי העבודה, מכרזים, הצעות מחיר וכל עבודה אחרת שתתבצע בתחומי מתקני חברת מאיר.

 

 

תומר כהן          רפי אוחנה

מנכ"ל               מנהל תפעול ובטיחות